Onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende bepalingen, uitdrukkelijk met ons schriftelijk overeengekomen, worden alle verkopen, leveringen en werkprestaties beschouwd als afgesloten volgens de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald waartoe de klant geacht wordt zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben verleend:

1. Onze bestekken, prijsopgave en de prijs vastgelegd bij opdracht gelden niet als vaste onherleidbare prijsaanbiedingen vanwege onze firma. De opdracht van de klant geeft ons de toelating bijkomende prestaties uit te voeren en te factureren die in het belang van de klant voor diens veiligheid en/of gebruiksgemak nodig mochten blijken. Een eenvoudige mondelinge mededeling hiervan volstaat. Wij behouden ons nochtans, in zulk geval het recht voor, de uitvoering van het bestelde werk in zijn geheel uit te stellen, tot het schriftelijke akkoord van de klant voor bijkomende prestaties en/of leveringen verkregen is.
Indien de klant de schriftelijke toestemming niet geeft, behouden wij ons het recht voor deze houding te aanzien als een beslissing tot eenzijdige contractverbreking. Anderzijds staat het ons vrij verdere uitvoering van de opdracht te beëindigen zonder dat dit als contractbreuk tegen ons kan worden ingeroepen en zonder hiertoe redengeving moet worden verstrekt en zonder dat de klant ons op enige wijze in schadevergoeding kan aanspreken.
De reeds gemaakte kosten zijn steeds ten laste van de klant, onverminderd de schadevergoeding wegens verlies en/of winstderving die wij kunnen vordenen ingeval de contractbreuk door de klant wordt begaan.

2. De duur van de herstelling of leveringstermijn voor constructie, carrosserie, aanhangwagen, trailer of voor welk danig werk ook, wordt slechts bij benadering opgegeven en vormt in onze hoofde slechts een inspanningsverbindtenis. Wegens een formeel te late aflevering kunnen geen boete of schadevergoeding worden geëist.

3. Indien een voertuig op onze terreinen wordt gebracht voor het opmaken van een bestek, prijsofferte of order of voor uitvoering van een reparatie danwel indien wij zijn overgegaan tot constructie van een carrosserie, aanhangwagen of trailer is de klant gehouden tot afhaling over te gaan onmiddellijk na einde uitvoering van de opdracht; zo de klant uiteindelijk binnen de 8 dagen na aangetekend verzoek tot afhaling hiertoe niet is overgegaan, is hij zonder verdere voorafgaande verwittiging en automatisch een stallingvergoeding verschuldigt; deze vergoeding bedraagt 1,24 euro per dag, verhoogd met de wettelijk verschuldigde taksen. Vanaf datum zending aangetekende ingebrekestelling zijn de goederen op onze terreinen aanwezig onder het uitsluitende risico en de verantwoordelijkheid van de klant.

4. Alle goederen en leveringen blijven onze eigendom tot bij de volledige betaling van de factuur en de eventuele onkosten.

5. Klachten op uitgevoerde werken en lveringen worden slechts aanvaard, onder voorbehoud van gegrondheid, voorzover deze ons worden gericht met aangetekende brief uiterlijk binnen de 8 dagen na aflevering van het voertuig en/of materialen.

6. Wij zijn niet verantwoordelijk:
- voor beschadiging aan voertuigen en/of materialen wanneer de klant deze gebracht heeft op ons terrein, in onze magazijnen en werkplaatsen.
- voor het verdwijnen van voorwerpen, goederen, e.d. in of op het voertuig achtergelaten door de klant.
- voor alle schade, zowel lichamelijk als materiaal ontstaan bij het proefrijden of draaien van voertuig door ons personeel.

7. Behoudens andersluidende vermelding op onze facturen zijn alle facturen contant betaalbaar op factuurdatum en dit in onze zetel te Olen, zonder recht voor de klant op korting of diconto behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst hiertoe. Betalingen gebeuren in contanten of cheque in onze bedrijfszetel te Olen of door storting op onze bankrekening 413-2208611-75.

8. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur op de voorziene datum is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar. Bovendien wordt elk onbetaald gebleven factuursaldo automatisch en zonder vereiste van ingebrekestelling vanaf de vervaldag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%.

9. Voor elke betwisting voortvloeiende uit bestelbon, factuur of welk danige overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd. 

Onze openingsuren

OPENINGSUREN

Ma - Vrij:    8.00 - 18.00
Zaterdag:   8.00 - 12.00

Gesloten tijdens:
»zon -en feestdagen
»zaterdagvoormiddag in de maanden juli & augustus

Social media

Contacteer ons

A&C Noyens NV
Lammerdries-Zuid 16H
B-2250 Olen
Industriezone ENA 23 Zone 3
nummer 3885

T: + 32 (0) 14 23 33 43
F: + 32 (0) 14 23 33 44
info@noyens.be
www.noyens.be

 

europese registratie

Locatie A&C Noyens NV

bedrijf